بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940244738
نویسنده : نرجس خاتون رمضانی دستک
عنوان پایان نامه : تأثیر تسهیم دانش سبز و ظرفیت های پویای سبز بر مزیت رقابتی سبز از طریق نقش میانجی نوآوری خدمات سبز (مورد مطالعه شرکت های تولیدی شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در محیط پویا و رقابتی کنونی، موفقیت هر سازمانی جهت افزایش و حفظ سهم بازار و بهبود وضعیت رقابتی در گرو شناسایی عواملی است که باعث ایجاد رقابت پذیری می‌گردند. کسب توانمندی‌های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش‌های اصلی صنایع مختلف تبدیل شده است. به منظور رقابت پذیر بودن شرکت ها با استفاده از منابع و امکانات به دنبال پیدا کردن عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی خود هستند.در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرتسهیم دانش سبز، ظرفیت های پویای سبز و نوآوری خدمات سبز بر مزیت رقابتی سبز شرکت های تولید شهر رشت صورت گرفته است. این تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 230 شرکت تولیدی در شهر رشت بوده و 119 شرکت به‌عنوان نمونهء تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر، نمونه برداری تصادفی ساده بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره‌برداری شد که برای همهء متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS و و smart pls 2 استفاده شد. از هشت فرضیه ارائه‌شده شش فرضیه به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفتند و دو فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت. فرضیه‌های تأیید شده عبارت‌اند از: (تأثیر تسهیم دانش سبز بر ظرفیت های پویای سبز، تأثیرتسهیم دانش سبز بر نوآوری درخدمات سبز، تأثیر ظرفیت های پویایی سبزبرنوآوری درخدمات، تأثیرنوآوری درخدمات سبزبرمزیت رقابتی سبز، تأثیرتسهیم دانش سبزازطریق میانجی گری نوآوری درخدمات برمزیت رقابتی سبز ، ظرفیت های پویایی سبز از طریق میانجی گری نوآوری در خدمات بر مزیت رقابتی سبز ) بوده ولی تأثیر ظرفیت های پویایی سبزبرمزیت رقابتی خدمات و تأثیر تسهیم دانش سبزبرمزیت رقابتی سبز مورد تأیید قرار نگرفت. بیش‌ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر نوآوری درخدمات سبزبرمزیت رقابتی سبز و کم‌ترین شدت تأثیر مربوط به تسهیم دانش سبزازطریق میانجی گری نوآوری درخدمات برمزیت رقابتی سبزتأثیر بوده است.
كلمات كليدي : تسهیم دانش سبز، ظرفیت های پویای سبز، مزیت رقابتی سبز، نوآوری در خدمات سبز
تاريخ دفاع : 1396-11-11