بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920076122
نویسنده : محمد علی یوسفی نیا نهزمی
عنوان پایان نامه : جایگاه ژئوپلیتیک منطقه قفقاز در استراتژی جمهوری اسلامی ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :تیمور آمار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : منطقه قفقاز که در شمال غربی جمهوری اسلامی ایران واقع شده، منطقه ای است که از دیرباز در حوزه تمدنی ایران قرار داشته و به عنوان جزئی از قلمرو آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی دولت مرکزی ایران اداره می شده است. این منطقه به لحاظ ژئوپلیتیک همواره از اهمیتی خاص برخوردار بوده و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و تغییرات ژئوپلیتیک صورت گرفته در منطقه قفقاز، عاملی بود که باعث اهمیت و تاثیرگذاري بیشتر عوامل ژئوپلیتیک این منطقه گردید. با توجه به همسایگی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران با این منطقه، عوامل ویژگی هاي ژئوپلیتیک قفقازمی توان بر امنیت ملی جمهوري اسلامی ایران تأثیرگذار دانست. امروزه دقت در وضعيت جديد ژئوپليتيک منظقه قفقاز نشان می دهد که بعد از فروپاشی شوروی و به استقلال رسيدن جمهوری های منطقه قفقاز، وضعيت راهبردی و جغرافيای سياسی ايران در منطقه اهميت زيادی پيدا کرده است. ايران از لحاظ جغرافيايی مانند پلی است که آسيای مرکزی را به اروپا متصل می سازد. از طرف ديگر ايران به دليل واقع شدن در بين دو منطقه بسيار مهم خليج فارس و قفقاز و برخورداری از دو منطقه ژئوپليتيکی در شمال و جنوب، موقعيتی كم نظير در عرصه معادلات بين المللی و منطقه ای پيدا کرده است.
كلمات كليدي : ژئوپلیتیک، قفقاز، جمهوری اسلامی ایران، امنیت، استراتژی
تاريخ دفاع : 1397-10-17