بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910847891
نویسنده : مریم جعفری مالدهی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی می باشد. جامعه آماری تحقیق ، دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و حجم نمونه 384 نفر می باشد که 229 نفر از نمونه را زنان و 155 نفر از نمونه را مردان به خود اختصاص داده اند. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع هدف کاربردی و از نوع روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی می باشد و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بوده. و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است. و همچنین داده های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش 5 فرضیه از 6 فرضیه تأیید شده است و یافته ها نشان می دهد که عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی به ترتیب اهمیت شامل: هنجار ذهنی اینترنتی، مزیت نسبی، سهولت خرید، هنجارهای ذهنی برون شبکه و طراحی وب سایت می باشد.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده، خرید اینترنتی
تاريخ دفاع : 1393-6-31