بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940051134
نویسنده : زینب اکبرزاده
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر شاخص های کلیدی مالی بر مدیریت سود
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمدرضا وطن پرست,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده این تحقیق تاثیر شاخصهای کلیدی مالی (جریانات نقدی عملیاتی، سطح درآمد عملیاتی و وابستگی بدهی) بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار میدهد. نمونه پژوهش شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی پژوهش از سال 1390تا 1395 انتخاب شدهاست. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل کوثری و همکاران و سنجش شاخصهای کلیدی مالی بر مدیریت سود از پژوهش جانگ و کیم استفاده کردهایم. در این پژوهش ما رابطه منفی بین سطح درآمد عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، رابطه منفی بین سطح درآمد عملیاتی بر روابط بین جریانات نقدی عملیاتی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و رابطه مثبت بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و وابستگی بدهی پیدا کردیم.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، وابستگی بدهی، سطح درآمد عملیاتی، جریانات‌نقدی عملیاتی
تاريخ دفاع : 1396-11-30