بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940186338
نویسنده : نغمه زهرابی کلنگستانی
عنوان پایان نامه : بررسی میزان رضایت مردم رشت از خدمات چهار ساله شهرداری و علل و عوامل آن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق به بررسی میزان رضایت مردم رشت از خدمات چهار ساله شهرداری وعلل وعوامل آن در سالهای 1395-1392 پرداخته، روش تحقیق توصیفی وتحلیلی همراه بامطالعات کتابخانه ای،اسنادی ومیدانی وبهره گیری از پرسشنامه می‌باشد.هدف اصلی تحقیق بررسی میزان رضایت مردم رشت از خدمات چهارساله شهرداری و علل و عوامل آن، معرفی خدمات چهارساله شهرداری درشهر رشت ومیزان رضایت مندی مردم رشت از خدمات شهری، اجرایی توسط شهرداری وارائه راهکارهای لازم درجهت افزایش میزان رضایت‌مندی شهروندان در شهر رشت می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اکثریت پاسخ دهندگان وضعیت شهر رشت را از نظر ارائه خدمات، چگونگی شرایط جمع آوری زباله،چگونگی نظافت خیابانها و کوچه‌ها و خیلی خوب بیان نموده‌اند. همچنین اظهار داشته‌اند که میزان مناسب بودن خدمات چهار ساله شهرداری در شهر رشت متوسط بوده و شبکه معابر شهری در شهر از نظر روکش آسفالت در حد متوسطی مناسب می‌باشد. اکثر شهروندان معتقدند بین ارایه خدمات شهرداری و میزان رضایتمندی مردم تاثیر بسیار زیادی وجود دارد. و شهروندان رشتی از خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری رضایت متوسطی دارند.همچنین مطالعات میدانی نگارنده و اسناد موجود در شهرداری مناطق پنج گانه بیانگراین است که عملکرد شهرداری نسبت به ارائه خدمات به مردم خیلی خوب نبوده و شهروندان احساس رضایت نمی کنند. نگاهی گذرا در شهر رشت بیان می‌کند که با گذشت بیش از30 سال ازنظر توسعه شهری پیشرفتی نداشته‌ایم و تنها دراین مدت چند خیابان و گذر اضافه شده است .مثلا درسال 1376 فاز پنجم کمربندی یخ سازی به قلی پور متصل شد، پس ازمدتی خیابان معلم وضیابری احداث گردید،خیابان صیقلان به تختی احداث شد. در سالهای اخیرخیابانی ازجماران به بیانی متصل شد ودربرخی مناطق هم کوچه ها عریض ترو روکش اسفالته شدند. البته شهرداری رشت خدماتی ارائه داده است که در سالهای اخیر بسیارمورد نقد و بررسی بوده و سنگفرش نمودن خیابان اعلم الهدی، سعدی، امام خمینی و ابتدای شریعتی می‌باشد.بنابراین جهت مطالعه و بررسی میزان رضایت مردم شهررشت ازخدمات چهار ساله شهرداری قدم اول شناسایی مشکلات موجود در منطقه یک و برنامه‌ریزی لازم جهت حل این مشکلات می‎باشد.البته درمطالعات میدانی عمدتا اکثرافراد از آبگرفتگی معابر، ترافیک دراکثر معابر و نامناسب بودن سطح پوشش کوچه‎ها و خیابانها و بخصوص نوسان برق در فصل گرما ودرمجموع عدم توجه مسئولین به این مشکلات سخن گفته اند.که این امرخود می‌تواند بیانگر نارضایتی شهروندان ازخدمات ارائه شده در شهر رشت می‌باشد.
كلمات كليدي : رضایتمندی، مردم، خدمات چهار ساله، شهرداری، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1396-6-28