بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950512212
نویسنده : فاطمه پورحسین جانزاده
عنوان پایان نامه : رابطه بخشودگی بین فردی و همدلی با بهزیستی اجتماعی در دانش آموزان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بهزیستی اجتماعی دانش آموزان از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که از جمله آن می¬توان به بخشودگی بین فردی و همدلی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بخشودگی بین فردی و همدلی با بهزیستی اجتماعی در دانش آموزان بود. هدف پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1398 به تعداد تقریبی 980 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 250 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های بهزیستی کیز و ماگیارمو (2003)، بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران (1389) و همدلی توسط داویس (1983) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بين نمره کل بخشودگی بین فردی و خرده مقیاس¬های ارتباط مجدد و کنترل انتقام جویی، کنترل رنجش، و درک واقع بینانه؛ و بين نمره کل همدلی و خرده مقیاس¬های دغدغه همدلانه و دیدگاه گرایی با بهزیستی اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : بخشودگی بین فردی، همدلی، بهزیستی اجتماعی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1397-11-11