بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950177247
نویسنده : مریم طالشان نژاد رشتی
عنوان پایان نامه : تاثیر قابلیت به کارگیری فناوری اطلاعات در عملکرد با توجه به نقش میانجی چابکی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی شهر صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حسین گنجی نیا,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به رقابتی بودن در صنایع تولیدی بسیاری از شرکت ها به دنبال بقا، توسعه پایدار از طریق بههبود عملکرد خود هستند. در این تحقیق به بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد با توجه به نقش میانجی چابکی و نقش تعدیلگر جهت گیری استراتژیکی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت پرداخته است.این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بوده است. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 300 شرکت شهرک صنعتی رشت بوده و 143 شرکت به عنوان نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود بدست آمد. روش نمونه برداری در این تحقیق غیر احتمالی در دسترس بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و SMART PLS2 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که همه فرضیه های ارائه شده در تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به فرضیه قابلیت‌های به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر چابکی و کم ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر قابلیت‌های به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر چابکی با توجه به نقش تعدیلگر جهت‌گیری استراتژیکی است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: جهت گیری استراتژیکی ، چابکی، عملکرد شرکت، به کارگیری فناوری اطلاعات
تاريخ دفاع : 1397-11-2