بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950143021
نویسنده : زینب پورمهدوی تازه آبادی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر برند و کشور مبداء بر تصمیم مصرف کنندگان برای خرید محصولات لوکس
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , بهروز فتحی واجارگاه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جهانی شدن موجب شدت رقابت در بازار ها و افزایش ریسک معرفی محصولات جدید شده است. بدون تردید لازمه موفقیت در عرصه بین المللی، پذیرش محصولات شرکت توسط مشتریان در بازار های مقصد می باشد. یکی از موضوعات مورد توجه دانشمندان، تصویر ذهنی بازار از برند و کشور مبداء برند می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررس اثر برند و کشور مبدا برند بر تصمیم خرید مصرف کنندگان صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد واحد رشت می باشد. حجم نمونه در این تحقیق شامل 384 نفر بوده است. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این پژوهش جهت آزمون فرضیات، روش حداقل مربعات جزئی بوده و از نرم افزار smart pls 2 بهره برده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برند و کشور مبدا برند بر تصمیم خرید مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
كلمات كليدي : برند، کشور مبدا، تصمیم خرید، کالاهای لوکس
تاريخ دفاع : 1397-06-12