بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940274582
نویسنده : میثم جمالی
عنوان پایان نامه : تبیین ارتباط میان توسعه بازار مالی و ضریب جینی دهک‌های درآمدی در کشورهای در حال توسعه: رویکرد پنل دیتا
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا علیپور شیرسوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : افزایش نابرابری درآمد همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین رتبه بندی مسائل سیاسی در سراسر جهان به شمار می‌آید. و در صورت توسعه بهتر و مناسب تر بازارهای مالی، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت. هم‌چنین پیشگویی های تئوریک از تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد بحث برانگیز است. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. از اینرو داده های 24 کشور در حال توسعه طی یک دهه (2006-2015) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل اقتصاد سنجی (پنل دیتا) استفاده شده است. پس از انجام آزمون لیمر جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است. بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های غیریکسان تخمین زده شد. نتایج تخمین نشان داد تمامی متغیرهای مستقل رابطه‌ی معنی داری با متغیر وابسته دارند. همچنین از نظر علائم با تئوری‌های اقتصادی سازگاری دارد. شاخص‌های توسعه مالی یعنی مطالبات بخش خصوصی و نسبت حجم مبادلات بورس به تولید ناخالص داخلی کشورها با ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری دارد. لذا می‌توان گفت با بهبود شاخص‌های مالی، ضریب جینی کاهش و در نتیجه نابرابری اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. هم‌چنین مشخص شد میزان تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد رابطه منفی و معنی داری با ضریب جینی دارد. در حالیکه تورم رابطه مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری درآمد دارد. در واقع برای کاهش ضریب جینی و نابرابری درآمدی باید تورم کاهش یابد. کلمات کلیدی: ضریب جینی، شاخص مالی، تولید ناخالص داخلی، کشورهای در حال توسعه.
كلمات كليدي : ضریب جینی، شاخص مالی، تولید ناخالص داخلی، کشورهای در حال توسعه
تاريخ دفاع : 96-6-30