بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632260
نویسنده : معین رضائی گورابجیری
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر افشای داوطلبانه در نقدینگی سهام و واکنش سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترسینا خردیار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نقدشوندگی سهام در حوزه تاثیر عملکرد معاملات بازار مالی، نقش بسزایی داردواز آنجا که افشای داوطلبانه میتواند بر عدم تقارن اطلاعات تاثیرگذار باشد. حال ممکن است این تاثیر گذاری واکنش سرمایه گذاران رادربرداشته باشد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، این است که تاثیر افشای داوطلبانه در نقدشوندگی سهام و واکنش سهامداران دربورس اوراق بهادار تهران را موردواکاوی قراردهد که به همین منظوردر اين تحقيق ازسه متغير افشای داوطلبانه، نقدشوندگی سهام و واکنش سهامداران بعنوان متغییر های اصلی استفاده شده است.در همین راستا122 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که ازروش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ درطی سالهای 90الی94موردبررسی قرارگرفت. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی میباشد که با استفاده ازمدل رگرسیون خطی ومدل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت پژوهش حاضر دارای سه مدل جانبی(برای محاسبة متغیرهای مستقل و وابسته) برای برآورد فرضیه های پژوهش می باشد اگر شرکتی دارای سطح افشای داوطلبانه مناسبی بودمیتوانند درآن با اطمینان بهتری سرمایه گذاری کنند. بنابراین نتایج این پژوهش به سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات بهتر و درست تر، کمک شایانی مینمایدورابطه وتاثیرگذاری متغیرهای پژوهش را بیشتر از پیش تبیین میکند. با توجه به نتایج بدست آمده بین افشای داوطلبانه در نقدشوندگی سهام و واکنش سهامداران رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: افشای داوطلبانه، نقدشوندگی سهام، واکنش سهامداران
تاريخ دفاع : 1397-11-6