بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950101951
نویسنده : مریم خاکباز طالمی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین ارزش نقدی و محافظه¬کاری حسابداری با نقش سهامداران کنترلی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , حسن صادق پور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این مقاله نقش سهامداران کنترلی به عنوان سهامداران اقلیتی که بر رابطه بین شیوه¬های حسابداری محافظه¬کار و ارزش وجه نقد نگهداری شده نظارت کرده و یا در آن اعمال نظر می¬کنند، مورد بررسی قرار می¬گیرد. این مسئله درتعداد زیادی از شرکت¬ها که سهامداران متمرکز شده دارند، اهمیت فراوانی می¬یابد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهند که محافظه کاری حسابداری، ارزش وجه نقد نگهداری شده را افزایش می¬دهد که با یافته¬های حاصل از کار انجام شده توسط لوئیس و همکاران (2012)، سازگاری دارد. علاوه بر این، یافته¬های تحقیق، هر دو فرضیهH2a و H2b که مربوط به درصد مدیران وابسته به کنترل (درصد وابستگی مدیران به سهامداران کنترل)، مشکلات نمایندگی و بحران¬های مالی است را تایید و پشتیبانی می¬کنند. به طور کلی، اثر انگیزشی سهامداران کنترلی، ( فرضیه H2b) در سطح نسبتاً پایینی از وابستگی مدیران، تایید می¬شود، در حالی که اثر استحکام سهامداران کنترلی (فرضیه H2a ) در سطح نسبتاً بالایی از وابستگی مدیران، پشتیبانی شده و مورد تایید قرار می¬گیرد. علاوه بر این، اثر استحکام هنگامی که یک شرکت از مشکلات نمایندگی طی دوره بحران مالی رنج می¬برد، تشدید می¬شود. این مطالعه به ادبیات مربوط به تاثیر محافظه¬¬کاری حسابداری بر ارزش وجوه نقد در حضور سهامداران کنترلی یا درصورت عدم حضور آن¬ها، کمک شایانی می¬کند.  
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: ارزش نقدی ،محافظه کاری در حسابداری ،نقش سهامداران کنترلی
تاريخ دفاع : 1397-11-13