بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950220003
نویسنده : رامین آلیانی
عنوان پایان نامه : رابطه بین راهبردهای یادگیری زبان و یادگیری مستقل زبان آموزان ایرانی به عنوان زبان خارجه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :قاسم آقاجان زاده کیاسی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در سطوح بالای آموزشی، زبان آموزان از روی عادت مجبور به مستقل شدن و تلاش آگاهانه برای یادگیری زبان در خارج از محیط کلاس درس می شوند. متعاقبا، این خودمختاری و استقلال زبان آموزان در یادگیری نقشی مهم را در توسعه و پیشرفت موفقیت تحصیلی شان ایفا می نماید. این مطالعه ارتباط مابین خودمختاری در نگارش زبان آموزان زبان خارجی EFL و راهبردهای یادگیری زبان را بررسی می نماید. برای رسیدن به هدف فوق، تعداد کلی از 100 دانشجو مرد و زن بین 20 تا 25 ساله را در رشته های آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی را در دانشگاه آزاد ایران واحد تنکابن در نظر گرفته شد که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و پرسشنامه های راهبردهای یادگیری زبان و استقلال در نگارش به آنها داده شده بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند که ارتباطی معنادار آماری مابین استقلال در نگارش زبان آموزان EFL و راهبردهای یاد گیری زبان وجود دارد .(P
كلمات كليدي : زبان آموزان ایرانی
تاريخ دفاع : 1397-11-10