بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950089611
نویسنده : فرشاد فشنگچی
عنوان پایان نامه : تاثیر استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی بر ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شرکت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی برای کسب منابع محدود و افزایش سهم خود در بازارهای بین‌المللی باید از ابزارهای جدید استفاده کنند و یکی از جدیدترین نوآوری در عرصه تجارت، بازاریابی اینترنتی است. هدف اصلي اين تحقيق بررسی تاثیر استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی با توجه به نقش قابلیت دسترسی به اطلاعات، جهت گیری استراتژی بین المللی و قابلیت شبکه بین المللی بر کسب مزیت رقابتی شرکت های مستقر در استان گیلان در بازاهای بین المللی است. از اینرو با توجه به فرمول کوکران 298 شرکت به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی (0.827) و پایائی آن با گزارش ضریب آلفای کرونباخ (0.953) مورد تائید قرار گرفت. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی بر کسب مزیت رقابتی در بازاهای بین المللی تاثیر دارد. هم‌چنین متغیرهای قابلیت دسترسی به اطلاعات، جهت گیری استراتژی بین المللی و قابلیت شبکه بین المللی بر شدت ارتباط استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی و کسب مزیت رقابتی در بازاهای بین المللی شرکت‌های مستقر در استان گیلان، تاثیرگذار است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مزیت رقابتی، استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی، دسترسی به اطلاعات، جهت گیری استراتژی بین المللی، شبکه بین المللی.
تاريخ دفاع : 1397-12-14