بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940091106
نویسنده : سهیل جعفری گل افزانی
عنوان پایان نامه : طراحی باغ موزه شهر رشت با رویکرد زمینه گرایی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , خانم دکتر مرضیه کاظم زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : حفظ ميراث وتاريخ هركشور مي تواند مردم جامعه را با ريشه هاي فرهنگي خود و به طور كلي به رمز و راز ءوبقاي جامعه ، ونحوة تداوم آن آشنا سازد..امروزه ازموزه به عنوان مهمترين مكان نگهداشت ميراث تاريخي،فرهنگي وصنعتي كشورها نام برده مي شود ،صنعتي كه به عنوان مهمترين عامل جذب گردشگروتوريسم در جهان شناخته شده وبسياري از دولت ها توسعة اين صنعت را درسالهاي اخير در دستور كار خود قرار داده اند .صنعتي كه پيش بيني مي شود طي 10 سال آينده به بزرگترين صنعت دنيا مبدل گردد. جدايي از همه موارد نمي توان از جنبه تحقيقاتي آموزشي موزه ها نيز چشم پوشيد .چنانچه امروزه مکان های تجمع آثار هنری بعنوان يكي از مراكز مهم علمي تحقيقاتي نيز شناخته مي شوند. باغ موزه مکانی است براي گفتگو و مذاكرات رو در رو كه امروزه يكي از مؤثرترين روش هاي بازاريابي محسوب مي شود، اطلاق می شود .صنعت صنایع دستی داري وتوريسم براي كشور ايران وبسياري از كشورهايي كه هنوز تجربه درتوسعه اين بخش عمدة اقتصادي را بدست نياورده اند. فعاليت جديدي مي باشد . كه جا دارد دراين زمينه فعاليتهاي بيشتري صورت گيرد که موزه بهترین مکان برای نمایش این آثار با ارزشمند هنری محسوب می شود.در این پژوهش سوال اصلی که مد نظر است این است که مولفه هاي معمارانه در بستر و زمينه درياچه عينك كه مي توان براي طراحي باغ موزه آب بكاربست كدامند؟حال با توجه به بررسی این مولفه ها هدف اصلی ما در این پزوهش ایجاد ارتباط موثر بین طبیعت و فضای موزه و دست یابی به معیار موثر بر طراحی باغ موزه با در نظر داشتن عوامل محیطی،اقلیمی،فرهنگی است که در این پزوهش سعی شده است حاصل شود.
كلمات كليدي : باغ موزه,تالاب عینک,زمینه گرایی
تاريخ دفاع : 1397-11-09