بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950124911
نویسنده : لیلا جعفری
عنوان پایان نامه : مدل ارزیابی چابکی زنجیره تأمین با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: شرکت پگاه گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف تحقیق حاضر، سنجش عوامل تأثیرگذار بر چابک بودن زنجیره تأمین شرکت پگاه گیلان می‌باشد بر این اساس این تحقیق با عنوان مدل ارزیابی چابکی زنجیره تأمین با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی به‌صورت مطالعه موردی در شرکت پگاه گیلان به انجام رسید. با توجه به ماهیت موضوعی تحقیق و با تکیه‌بر ادبیات تحقیق مطرح شده، جامعه در دسترس این تحقیق، شامل شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه و تشکیل‌دهنده لبنیات در شرکت پگاه استان گیلان می‌باشند؛ که متشکل از 70 شرکت که از سال‌های 1393 تا 1396؛80 درصد نیاز شرکت را تأمین کرده‌اند، استفاده‌شده است. به دلیل کم بودن تعداد شرکت‌ها، کل تأمین‌کنندگان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. روش تحقیق به کار برده شده از نوع هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده‌های میدانی و از نظر میزان کنترل متغیرها، توصیفی- پیمایشی بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. در نهایت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به ارزیابی چابکی زنجیره تأمین‌کنندگان شرکت پرداختیم. در این تحقیق از نرم‌افزار متلب برای شبیه‌سازی شبکه عصبی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان عنوان کرد با به‌کارگیری محرک‌های چابکی یعنی تغییرات در بازار، تغییر در معیارهای رقابت، تغییرات در نیازهای مشتریان، نوآوری در تکنولوژی و تغییرات در عوامل اجتماعی می‌توان قابلیت‌هایی را در چابکی زنجیره تأمین ایجاد کرد این قابلیت‌های عبارتند از انعطاف‌پذیری، پاسخگویی، سرعت و شایستگی؛ بنابراین برای ارزیابی چابکی زنجیره تأمین می‌توان از چهار شاخص انعطاف‌پذیری، پاسخگویی، سرعت و شایستگی استفاده نمود.
كلمات كليدي : چابکی، زنجیره تأمین، شبکه عصبی مصنوعی
تاريخ دفاع : 1397-6-21