بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950281468
نویسنده : فرخنده فلاح قاسمی
عنوان پایان نامه : تاثیر گرایش به منافع و تصویر سبز در شکل گیری ارزش ادراک شده سبز مصرف کننده در ارتباط با خود نام تجاری و وفاداری به نام تجاری (مورد مطالعه: مشتریان محصولات سبز شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آگاهی های زیست محیطی عموم مردم امروزه با توجه به مسائل مربوط به نگرانی های اجتماعی و محیط زیست مانند گرم شدن کره زمین و پایداری به طور چشمگیری افزایش یافته است. از منظر چرخه حیات، یک نام تجاری سبز با حداقل استفاده از منابع در کل چرخه حیات محصول مشخص می شود. هرچه مشتری درک بهتری از ارزش ها و کیفیت نام تجاری داشته و به آن اعتماد داشته باشد، بر وفاداری او افزوده می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش به منابع تصویر سبز در شکل گیری ارزش درک شده سبز و مصرف کنندگان در ارتباط با خود نام تجاری و وفاداری به نام تجاری در بین مشتریان محصولات سبز شهرستان رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مصرف کنندگان محصولات سبز در شهرستان رشت می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران برابر با 361 نفر در نظر گرفته شد. همچین جهت شناسایی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه و همچنین شناسایی ویژگی های توصیفی متغیر های تحقیق، از آمار توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS 25 استفاده گردیده است. آزمون فرضیات پژوهش نیز با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و با نرم افزار Smart PLS 3 صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین گرایش به تصویر سبز و ارزش درک شده سبز ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد و سایر فرضیات پژوهش نیز مورد تایید قرار گرفته است.
كلمات كليدي : وفاداری به نام تجاری، ارتباط برند، ارزش درک شده سبز، تصویر برند.
تاريخ دفاع : 13968-1106