بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950248728
نویسنده : خاطره وارسته نژاد
عنوان پایان نامه : تاثیر مفهوم برند بر وابستگی، تعهد و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: مشتریان محصولات سبز شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ارزش ویژه برند از اواخر 1980، با ظهور فلسفه مدیریت مبتنی بر ارزش، به عنوان یکی از مفاهیم بازاریابی در نظریه¬ی مدیریت و عمل توسعه یافت. یکی از عوامل مهم تعیین کننده در ارزش ویژه برند توانایی مدیران برند در انتخاب مفهوم برند می¬باشد. یک مفهوم برند، تصویر برند انتخاب شده از نیازهای مشتریان است و همچنین نقطه عطفی در مجموعه¬ای متنوع از حالت¬های مستقیم و غیرمستقیم ارزش ویژه برند مانند آگاهی از برند و شناخت برند می¬باشد. بنابراین مدیریت برند فرایند انتخاب مفهوم برند می¬باشد. به تازگی، افزایش علاقه مدیران برند بر روابط در برند قوی متمرکز شده است، زیرا آن¬ها منعکس کننده وفاداری مشتری از طریق دلبستگی¬های احساسی و تعهد هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مفهوم برند بر وابستگی، تعهد و ارزش ویژه برند می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مصرف کنندگان محصولات سبز در شهرستان رشت می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه نامحدود کوکران برابر با 363 نفر در نظر گرفته شده است. آمار توصیفی در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 25 بررسی گردیده است و همچنین به جهت آزمون فرضیات پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی (SEM) و با نرم افزار Smart PLS 3 انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میان مفهوم برند و وابستگی، تعهد و ارزش ویژه برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : مفهوم برند، وابستگی برند، تعهد برند، ارزش ویژه برند.
تاريخ دفاع : 1397-11-06