بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950049550
نویسنده : زهرا قربانی
عنوان پایان نامه : مطالعه بارگذاری و رهایش داروی وراپامیل هیدروکلرید در هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون- پلی وینیل الکل
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی شیمی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود مختاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: در این پروژه هیدروژل پلی وینیل الکل- پلی وینیل پیرولیدون(PVA-PVP) اتصال عرضی شده با استفاده از محلول آبی پتاسیم پراکسو دی سولفات تهیه گردید. سپس بارگذاری و رهایش داروی وراپامیل هیدروکلرید با استفاده از هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون-پلی وینیل الکل بررسی شد. اثرات دما و pH بر بارگذاری و رهایش داروی وراپامیل هیدرو کلرید در هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون- پلی وینیل الکل مطالعه شد. نتایج نشان داد که ببیشترین بارگذاری دارو در دمای محیط بعد از گذشت 2 ساعت بدست آمد. همچنین بیشترین رهایش دارو بعد از گذشت 5/2ساعت در دمای محیط در7=pH با مقدار ppm22/23 مشاهده شد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی:وراپامیل هیدروکلرید، پلی وینیل پیرولیدون، پلی وینیل الکل، هیدروژل، رهایش دارو
تاريخ دفاع : 1397-11-09