بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940192904
نویسنده : نورالله پروانه نجات زنجانی
عنوان پایان نامه : تأثیرابعاد شهرت درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تعهد سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :روح اله علیخان گرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد شهرت درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تعهد سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان است. جامعه آماري اين تحقيق کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به تعداد 500 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده گردید و 217 نفر در نظر گرفته گردید. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد بر گرفته از هوای فو و همکاران(2014) و روش تجزیه و تحلیل دادهها، از مدل سازي معادلات ساختاري استفاده ميشود. برای بررسی فرضیه ها, از تکنیک تحلیل ساختار های عاملی و تحلیل مسیر و از نرم افزار AMOS18 برای تاثیر متغیرها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و رفتار کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی و رفتار کارکنان با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. کلمات کلیدی: شهرت درک شده کارکنان ،مسئولیت اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار کارکنان، تعهد سازمانی
كلمات كليدي : شهرت درک شده کارکنان ،مسئولیت اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار کارکنان، تعهد سازمانی
تاريخ دفاع : 1397-11-10