بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950001110
نویسنده : بهمن علیپور
عنوان پایان نامه : تحلیل مکانی و فضایی ایستگاههای راهنمایی و رانندگی در شهر زاهدان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به تحلیل مکانی و فضایی ایستگاههای راهنمایی و رانندگی در شهر زاهدان پرداخته و هدف از آن تبیین وضعیت موجود ایستگاههای راهنمایی و رانندگی در شهر زاهدان، تحلیل معیارهای مکانی ایستگاههای راهنمایی و رانندگی شهر زاهدان وارائه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی ایستگاههای راهنمایی و رانندگی شهر زاهدان می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که میزان توجه به معیارسازگاری، مطلوبیت،کارایی (ارزش و قیمت زمین) و آسایش (فاصله و زمان مردم )و معیارآسایش سلامتی و ایمنی(اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب ) درمکان‌ یابی پاسگاه ‌های راهنمایی‌ و رانندگی تاثیربسیار زیادی دارد.همچنین بیش از 90 درصد پاسخ دهندگان معتقدندمیزان تفاوت سطح معیارهای مکانی ایستگاه های راهنمایی ‌ورانندگی درشهر زاهدان بسیار زیاد و نوع خدمات قابل ارائه پاسگاه ‌های راهنمایی‌ورانندگی منطقه ای می‌باشد . همه کارشناسان پاسخ دهنده معتقدند تقسیمات درون شهری در قالب افزایش تعداد مناطق و نواحی و محلات در مکان یابی واحداث پاسگاه ‌های راهنمایی‌ورانندگی تاثیر بسیار زیاد دارد.ومیزان نیاز به مکان یابی پاسگاه ‌های راهنمایی‌ورانندگی درجه دو درهرمنطقه شهری متوسط ومیزان نیاز به مکان یابی پاسگاه ‌های راهنمایی‌ و رانندگی درجه سوم درون منطقه ای شهر زاهدان بسیار زیاد است . همه پاسخ دهندگان وضعیت کمی و کیفی ایستگاه های راهنمایی و رانندگی شهر زاهدان را بسیار زیادمناسب ومیزان پراکندگی ناهمسان ایستگاه های نیروی راهنمایی و رانندگی درمناطق ونواحی شهر زاهدان کم بیان نموده اندونحوه ارتباط سرویس دهی وجمعیت تحت پوشش ایستگاه های نیروی راهنمایی و رانندگی وضعیت بسیار مناسب می‌دانند.از پنج ‌پاسگاه‌ راهنمایی‌ و رانندگی موجود در شهر زاهدان باتوجه به‌ضوابط‌و معیار های مکانی تعیین مکان پاسگاه‌ها وتحلیل و همپوشانی آنها توسط توابع تحلیل‌گر مکانی در GIS و انطباق نتایج بدست آمده باتراکم و جهات گسترش شهر به این نتیجه رسیدیم که از 5 پاسگاه موجود 3 پاسگاه در مکان کاملا مناسب و دو پاسگاه درمکان نسبتا مناسب قرار دارند.
كلمات كليدي : تحلیل فضایی – مکانی، مکان، فضا، ایستگاههای راهنمایی و رانندگی، شهر، زاهدان
تاريخ دفاع : 1398-2-7