بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950250440
نویسنده : زهرا نیک پسند صیقلانی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و کیفیت سود براساس مدل دیچو و دایچو و اسلون
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﻮاﻫﺪي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻧﻬﺎدي از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدي ﺳﻬﺎم ﺑـﺮ کیفیت ﺳـﻮد ﺷـﺮﻛﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ دارد، ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻧﻬﺎدي و کیفیت ﺳـﻮد ﻓـﺮض ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪي ﻏﻴـﺮ ﻋـﺎدي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر کیفیت ﺳـﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي کیفیت ﺳﻮد نادﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻧﻬﺎدي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ را در ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺨـﺸﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.دو ﻧﻮع آزﻣﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و آزﻣـﻮن رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ کیفیت ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻧﻬـﺎدي و ﺗﻤﺮﻛـﺰ آن ﺑـﺎ کیفیت ﺳﻮد بر اساس مدل دیچو دایچو و اسلون نمی ﺑﺎﺷد.0
كلمات كليدي : مالکیت نهادی،کیفیت سود
تاريخ دفاع : 1397-10-10