بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950118710
نویسنده : مجید روشن فکر پسیخانی
عنوان پایان نامه : مقایسه عوامل موثر بر هم ذات پنداری هواداران با تیم های ورزشی منتخب فوتبال استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فاطمه انتشاری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف كلي تحقيق حاضر مقایسه عوامل موثر بر هم ذات پنداری هواداران با تیم های ورزشی منتخب فوتبال استان گیلان بود. اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي و از شاخة تحقيقات ميداني است. در اين تحقيق به منظور گردآوري داده ها و تعيين عوامل مؤثر بر ايجاد همذات پنداري هواداران از پرسشنامة محقق ساختة فرايند تحليل سلسله مراتبي كه روايي آن را متخصصان مديريت ورزشی تایید کردند، و پايايي آن براساس آلفاي كرونباخ 89/0 ارزيابي شد، استفاده شد. جامعة آماري تحقيق كلية هواداران تیم های سپیدرود، ملوان بندر انزلی و داماش گیلان بود كه تعداد دقيق آنها مشخص نبود. براساس يك مطالعة مقدماتي و با استفاده از فرمول حجم نمونة جامعة نامحدود يك نمونة 400 نفري از هواداران تيم های فوتبال به صورت تصادفي انتخاب شدند. از نرم افزار PLS 3 براي تجزيه و تحليل داده ها و مقايسه هاي زوجي معيارهاي همذات پنداري استفاده شد. براساس تكنيك فرايند تحليل سلسله مراتبي نتايج نشان داد كه در بين هواداران تيم های منتخب، " سابقه و تاريخچة، بازيكنان ستاره، سبك بازي و خاستگاه جغرافيايي" اساسي ترين عامل در هم ذات پنداري هواداران با تيم مورد علاقه شان است. ولی "تعاملات اجتماعي" نقش چندانی در هم ذات پنداری هوادارن نداشت.
كلمات كليدي : واژ ه هاي كليدي: هم ذات پنداري، سابقه و تاريخچة، بازيكنان ستاره، سبك بازي و خاستگاه جغرافيايي
تاريخ دفاع : 1397-10-4