بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950504681
نویسنده : سهیلا روحی زاده
عنوان پایان نامه : نقش بخشودگی بین فردی، حمایت اجتماعی و همدلی در تبیین بهزیستی اجتماعی دانشجویان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سامره اسدی مجره,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش بخشودگی بین فردی، حمایت اجتماعی و همدلی در تبیین بهزیستی اجتماعی دانشجویان انجام گردید. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت در سال تحصیلی 1397بود.که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 294 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس بخشودگی بین فردی سیمپون (1985)، مقیاس حمایت اجتماعی شربون و استورات (1991) مقیاس همدلی پرسشنامه جمیز و همکاران (1988) مقیاس بهزیستی اجتماعی کیز (1998) می باشد، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که: رابطه بخشودگی بین فردی، حمایت اجتماعی و همدلی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان معنادار بود (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای بخشودگی، حمایت اجتماعی و همدلی در مجموع 74 درصد از بهزیستی اجتماعی دانشجویان را تبیین می کنند. با توجه به نتایج باید گفت که بخشودگی،همدلی و حمایت اجتماعی می تواند باعث افزایش بهزیستی اجتماعی شود.
كلمات كليدي : بخشودگی بین فردی، حمایت اجتماعی، همدلی، بهزیستی اجتماعی.
تاريخ دفاع : 1397-11-8