بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940082145
نویسنده : شاهین صفری
عنوان پایان نامه : پایداری عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن ارچین لیسار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه همراه با رشد و توسعه صنایع و واحدهای تجاری مختلف، مسائل و مشکلات جدیدی پدیدار شده که ناشی از پیامدها و تأثیرات فعالیت‌های واحدهای تجاری بر روی محیط زیست و اجتماع است. وظیفه سازمان‌ها محدود به بیشینه‌سازی سود و بازده اقتصادی نیست، بلکه شامل تمام جنبه‌های محیطی و خدمات اجتماعی می‌شود. حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی که محصول بسط، تکامل و تغییر در شرایط و انتظارات جامعه است، به دنبال ارتقای سطح پاسخگویی، ارائه این اطلاعات و کمک به تصمیم‌گیرندگان است. هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اطلاعات پایداری می باشد. این پژوهش از منظر فرایند اجرا یک پژوهش کمی از منظر نتیجه اجرای ان یک پژوهش کاربردی از منظر هدف اجرا یک پژوهش تحلیلی و از نظر بعد زمانی یک پژوهش پس رویدادی می باشد. نمونه آماری این پژوهش با تعدیل جامعه آماری و از طریق اعمال محدودیت هایی انتخاب می گردد و شامل 80 شرکت در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ می شود. پس از انجام ازمون های مرتبط نتایج بدست امده ثابت کرده است که رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و پایداری عملکرد مالی انها وجود دارد.
كلمات كليدي : مسئولیت اجتماعی شرکت, پایداری ,اندازه شرکت
تاريخ دفاع : 1397-11-10