بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950002220
نویسنده : بهاره نارنجی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی البسه محلی شرق و غرب گیلان بر اساس فرهنگ بومی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا غضنفری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پوشش اقوام ایرانی همواره مورد توجه پژوهشگران می باشد. این لباس ها نشان از هویت مردم ایران با توجه به جغرافیا ، آداب و رسوم و فرهنگ هر منطقه و اقلیم آن را دارا میباشد. رساله حاضر، پوشاک سنتی مردم گیلان را از منظر فرهنگی،تاریخی و جامعه شناختی تحلیل میکند. تمرکز پژوهش بیشتر بر دو منطقه غرب و شرق گیلان است. روش مطالعه کیفی و اطلاعات مورد نیاز به دو روش کتابخانه ای و مشاهده میدانی است. بر اساس داده ها تلاش شده جایگاه چهار عامل اصلی " تاریخ، جغرافیا ، فرهنگ و شغل " در پدیدار شدن انواع پوشاک ، مطالعه و تاثیر آن بر الگوهای ساختاری و تزیینات بصری پوشاک گیلانی بیان شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که مهمترین مولفه موثر بر فرم ، طرح و بافت پوشاک مردم گیلان ،جغرافیای طبیعی و پس از آن شغل مردم که برگرفته از فرهنگ تابع در گیلان است میباشد. پوشش زنان متنوع تر از مردان و از همین رو تفاوت را بیشتر در این لباسها در دو منطقه شرق و غرب میتوان مشاهده نمود. تنوع تکنیک و رنگ در شهرستانهای سیاهکل و دیلمان و رودسر بیشتر از شهرستانهای غرب (ماسال ، هشتپر و تالش) است. لباس کودکان متاثر از لباس زنان و مردان است. مردان نیز در دو محدوده شرق و غرب گیلان تفاوت های چندانی را باهم ندارند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: البسه محلی- گیلان- صنایع دستی-البسه شرق و غرب-فرهنگ بومی
تاريخ دفاع : 1397-11-8