بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930493419
نویسنده : بابک قاسم پور شمامی
عنوان پایان نامه : اثر فشارهای زیست محیطی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی استراتژی نوآوری زیست محیطی و نقش تعدیل کنندۀ قابلیت بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت‎های تولیدی مواد غذایی شهر صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف سنجش اثر فشارهای زیست محیطی (شامل: مقررات محیطی و فشار ذینفعان) بر عملکرد مالی و محیطی با توجه به نقش میانجی استراتژی نوآوری محیطی و نقش تعدیلگر قابلیت بازاریابی انجام شد.این تحقیق بر اساس هدف،کاربردی و از نظر شیوه اجرا یک تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مجموعه شرکت‌های تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی شهر صنعتی رشت به تعداد 60 شرکت می‌باشد. روش جمع آوری داده‎ها در‎این تحقیق میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه مرجع می‎باشد. داده‎های تحقیق از تمام شرکت‎ها به شیوه سرشماری انجام پذیرفت. اما بدلیل افت نمونه اطلاعات بدست آمده از 53 شرکت در نهایت مورد تحلیل قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده‎ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان دادند که فشارهای زیست محیطی بر استراتژی نوآوری محیطی موثرند. همچنین این نوآوری‎ها بر عملکرد محیطی شرکت اثر مثبتی خواهند گذاشت، در حالی که اثر آنها بر عملکرد مالی شرکت تأیید نشد. همچنین سایر یافته‎ها نشان دادند که قابلیت‎های بازاریابی شرکت می‎توانند بطور موثری ارتباط بین فشار ذینفعان و نوآوری‎های زیست محیطی شرکت را تعدیل نمایند
كلمات كليدي : فشارهای زیست محیطی، مقرّرات محیطی، فشار ذینفعان، عملکرد مالی، عملکرد محیطی، استراتژی نوآوری زیست محیطی، قابلیت بازاریابی
تاريخ دفاع : 1397-10-04