بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950035587
نویسنده : سیده بشری ریحانی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه بانوان استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فاطمه انتشاری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه و هدف:باوجود تلاش های دولت در چند سال اخیر دراین زمینه هنوز ورزش بانوان جایگاه خود را مخصوصا در شهرها به دست نیاورده است،با این حال اکثر پژوهش های انجام شده در استان های بزرگ انجام شده اند.از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،اموزشی و مدیریتی موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه بانوان استان گیلان بود. روش کار:در این پژوهش توصیفی پیمایشی از میان بانوان دارای سواد خواندن و نوشتن بالای 20 سال که اوقات فراغت خود را صرف ورزش همگانی و تفریحی می کردند،به طور طبقه بندی شده تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.ارزیابی تاثیر عوامل اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،اموزشی و مدیریتی موثر بر توسعه ورزش های همگانی توسط پرسشنامه محقق ساخته که توسط اساتید برجسته بازنگری شده بود،ارزیابی گردید. نتایج:نتایج حاکی از ان بود که از دیدگاه بانوان بین عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،اموزشی و مدیریتی تفاوت معنی داری بر توسعه ورزش های همگانی وجود داشت. با این حال تفاوت بین عوامل فرهنگی و اجتماعی بارز نبود. نتیجه گیری کلی:با توجه به نتایج مطالعه حاضر،به نظر می رسد که از دیدگاه بانوان استان گیلان عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،اموزشی و مدیریتی تاثیرات متفاوتی بر توسعه ورزش های همگانی دارند.ازاین رو لازم است که تاثیر هریک از عوامل به صورت مجزا بررسی شده تا بتوان به بهترین نحو ورزش های همگانی بانوان را توسعه داد.
كلمات كليدي : عوامل موثر-توسعه-ورزش های همگانی-بانوان استان گیلان
تاريخ دفاع : 1397-6-21