بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950098352
نویسنده : سیرنگ پوررحیمی
عنوان پایان نامه : رابطه بین تلویزیون و هوش هیجانی (عاطفی) در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی (پسرانه)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , قربانعلی یحیایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش رابطه بین تلویزیون و هوش هیجانی(عاطفی) در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی(پسرانه) بوده است. طرح پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی-پیش بینی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مدرسه پیشگامان ایران واقع در ناحیه 2 شهرستان رشت بوده اند که در سال تحصیلی 97-98 در این مدارس مشغول تحصیل می باشند. نمونه مورد مطالعه شامل 168 دانش آموز بوده اند که با استفاده از جدول مورگان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های هوش عاطفی پترایدز و فارنهام، عملکرد تحصیلی فام و تیلور و سنجش گرایش به تماشای تلویزیون دانش آموزان استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین تلوزیون و هوش هیجانی عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان دادند که تلوزیون و هوش هیجانی-عاطفی قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل شده می توان در قالب برنامه ها و کارگاه های آموزشی دوره ای در مدارس هم آموزش هایی در جهت استفاده مناسب از تلويزيون به دانش آموزان داده شود و هم هوش هیجانی در آنان در راستای بهبود زندگی عاطفی، اجتماعی و تحصیلی شان تقویت گردد.
كلمات كليدي : تلویزیون، هوش هیجانی(عاطفی) و عملکرد تحصیلی
تاريخ دفاع : 1397-11-8