بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920137932
نویسنده : فرشته کریمی
عنوان پایان نامه : بررسي يأس و اندوه و دلايل ايجاد آن در اشعار مهدي اخوان ثالث
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهران برزگر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ادبیات بستری برای بیان درونیات و بازتاب اندیشه‏ها و افکار است. شاعر با بهره‏گیری از واژه‏ها آنچه را در درون سینه دارد برای مخاطب بازگو کرده و به این طریق مخاطب را نیز در احساسات درونی خود شریک می‏کند. احساس یأس و اندوه از جمله مواردی است که در انسان پدید آمده که دلایل بسیاری برای بروز این حس وجود دارد. شاعران مختلف نیز از این قاعده مستثنا نبوده و آنچه را که باعث ایجاد این حس در درون آن‏ها شده‏ را در قالب شعر بازگو می‏کنند. بخش مهمی از مکتب رمانتیسم و در پی آن متون ادبی با رویکرد نوستالژی بازتاب دهنده‏ی اندوه و یأس درونی شاعر یا نویسنده هستند. اخوان ثالث از شاعران صاحب‏سبک شعر نو است که با مطالعه‏ی اشعار او می‏توان بازتاب این حس را در اشعارش به صورت گسترده درک کرد. از آن جهت که یأس و اندوه درونی شاعر دارای زمینه‏های پیدایش مختلفی است، این پژوهش با هدف بررسی عوامل پدیدآمدن این حس در وجود اخوان ثالث و واکنش شاعر نسبت به این موارد به روش توصیفی – تحلیلی در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پدید آمدن یأس و اندوه در اشعار اخوان ثالث به دو دسته‏ی عمده‏ی عوامل بیرونی و اجتماعی و عوامل درونی و زندگی شخصی تقسیم می‏شوند. در میان عوامل بیرونی بیشترین چیزی که اخوان را آزرده‏خاطر کرده حس میهن‏دوستی و مواجه شدن او با شرایط نامناسب اجتماعی به واسطه‏ی همین حس است. در این میان شکست‏های مختلف مبارزاتی و زندانی شدن شاعر نیز بر احساس یأس و اندوه درونی او افزوده است. اخوان در برابر این موارد، ابتدا اندوه و احساس خود را بیان کرده و سپس مردم را به مبارزه و حس وطن‏دوستی تشویق کرده است. در میان عوامل درونی که مربوط به زندگی شخصی او بوده، نوستالژی دوری از معشوق و از دست دادن عزیزان برجسته‏ترین مواردی بوده که اخوان را درگیر کرده و باعث ایجاد یأس و اندوه درونی در وجود او شده است. اخوان در مورد مسائلی شخصی زندگی خود، تنها به یادآوری و افسوس خوردن نسبت به چیزهای باارزش زندگی خود پرداخته است.
كلمات كليدي : : شعر نو، رمانتیسم، نوستالژی، یأس و اندوه، اخوان ثالث.
تاريخ دفاع : 1397-11-09