بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950216652
نویسنده : سید رضا موسوی
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر عوامل موثر بر عملکرد برند با توجه به نقش برندسازي داخلی در كارخانجات گروه زمزم
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موفقیت یک کسب و کار، بی¬شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار می باشد. در واقع موفقیت یک برند در بازار تابعی از ابعاد عملکرد برند است. براي بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد برند با توجه به نقش برند سازي داخلی و استراتژی مدیریت برند در كارخانجات گروه زمزم ، 55 نفر از مديران ارشد، معاونين ، مديران مياني و كارشناسان از 11 شرکت زیر مجموعه گروه زمزم تحت نمونه ی آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیدند و سپس اعتبار آنها از منظر روائی و پایائی مورد تائید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داده است که جهت گیری برند در کارخانجات گروه زمزم با ضریب 84 درصد بر عملکرد برند و به صورت مستقیم تأثیر گذار است. جهت گیری برند در کارخانجات گروه زمزم با لحاظ نقش برندسازی داخلی ، با ضریب 7 درصد بر عملکرد برند و به صورت غیر مستقیم تأثیر گذار است. جهت گیری برند در کارخانجات گروه زمزم با لحاظ نقش استراتژی مدیریت برند ، با ضریب 16 درصد بر عملکرد برند و به صورت غیر مستقیم تأثیر گذار است. جهت گیری برند در گروه کارخانجات زمزم با لحاظ نقش برندسازی داخلی و استراتژی مدیریت برند ، با ضریب 25 درصد بر عملکرد برند و به صورت غیر مستقیم تأثیر گذار است.
كلمات كليدي : عملکرد برند، جهت گیری برند، برند سازي داخلی، استراتژی مدیریت برند، کارخانجات گروه زمزم.
تاريخ دفاع : 1397-11-10