بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950101032
نویسنده : افشین علیزاده
عنوان پایان نامه : نقش کیفیت افشاء در قیمت گذاری مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود میریزدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اطلاعات مالی افشا شده، همواره به عنوان یکی از موثرترین عوامل در تعیین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی مطرح بوده است. در عین حال می‌توان یکی از عواملی را که منجر به سقوط قیمت و بازده سهام می‌‌شود را اقدامات مدیران در راستای تأخیر در انتشار اخبار بد درباره شرکت و جلوگیری از افشای اطلاعات مذکور دانست. افشای اطلاعات شرکت می‌تواند سهامداران را در بهبود پیش بینی‌های خود از آینده‌ی شرکت یاری نماید. از طرفی افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می‌شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آن‌ها دارد(شریفی،1395). در همین راستا، این تحقیق به بررسی نقش کیفیت افشاء در قیمت گذاری مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. ‌اين تحقيق بر اساس هدف از نوع كاربردي و ‌از نوع تحقيقات توصيفي- با تأکید بر روابط همبستگی مي باشد.جامعه آماري اين تحقيق كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گيري به صورت حذف سيستماتيك اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395-1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده ترکیبی برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد کیفیت افشاء در قیمت گذاری مقطعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر نقش موثری دارد.
كلمات كليدي : کیفیت افشا، قیمت گذاری مقطعی، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران
تاريخ دفاع : 1397-06-22