بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950205736
نویسنده : سیده شهرزاد مصباحی
عنوان پایان نامه : رابطه فرسودگی تحصیلی، رضایت تحصیلی و افکار غیرمنطقی با اهمالکاری تحصیلی دختران پایه یازدهم نظری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محسن مشکبید حقیقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی، رضایت تحصیلی و افکار غیر منطقی با اهمال کاری تحصیلی دختران پایه یازدهم نظری می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل 500نفراز دانش آموزان دختر پایه یازدهم نظری شهر بندر انزلی است که در سال تحصیلی 98- 97 در مدارس متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان 217 نفر از دانش آموزان دختر پایه یازدهم نظری بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سواری (1390)، آزمون رضایت تحصیلی جوکار و همکاران (1378)، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (1981) و آزمون افکارغیرمنطقی جونز (IBT) (1968) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داده است با افزایش فرسودگی تحصیلی ، اهمال کاری تحصیلی افزایش می یابد. (01/0 = α و 74/0 =r ) و با افزایش رضایت تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی کاهش می یابد (01/0 = α و 42/0 =r )، با افزایش افکار غیر منطقی نیاز به تایید دیگران (32/0 =r ) تمایل به سرزنش (32/0 =r )، واکنش نسبت به ناکامی(50/0 =r ) ، بی مسئولیتی هیجانی (52/0 =r ) ، نگرانی توام با اضطراب (30/0 =r ) ، اجتناب از مشکلات (30/0 =r )، وابستگی (47/0=r)، درماندگی نسبت به تغییر (26/0 =r ) و کمال گرایی (35/0 =r )، اهمال کاری تحصیلی افزایش می یابد اما بین تفکر غیر منطقی انتظارات بالا از خود و اهمال کاری تحصیلی رابطه معنادار مشاهده نشده است. تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه های بدبینی و فقدان کارایی (از مولفه های فرسودگی تحصیلی) و تفکرات غیر منطقی و وابستگی، کمالگرایی و واکنش نسبت به ناکامی و رضایت تحصیلی سهم عمده در تبین واریانس اهمال کاری تحصیلی داشته اند.
كلمات كليدي : فرسودگی تحصیلی، رضایت تحصیلی، افکار غیر منطقی و اهمال کاری تحصیلی
تاريخ دفاع : 1397-11-10