بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910903077
نویسنده : سجاد رضایی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط مدیریت دانش با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب بانک ملی شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه مدیریت دانش با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملی شهرستان رشت است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، مدیران شعب بانک ملی شهرستان رشت با تعداد 170 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه جدول مورگان تعداد حجم نمونه 118 نفر است که تعداد 150 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه-برداری تصادفی ساده توزیع شد. در نهایت تعداد 140 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و داده¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید که مدیریت دانش با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط معنی داری دارد. همچنین ساختار سازمانی و رهبری رابطه بین مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را میانجی گری می¬کند.
كلمات كليدي : مدیریت دانش، موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری، ساختار سازمانی، رهبری رابطه بین مدیریت، شعب بانک ملی شهرستان رشت
تاريخ دفاع : 1393-6-31