بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950000941
نویسنده : مهسا آقایی مظاهری
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری دیجیتال بر جذب مشتری نمونه موردی استفادکنندگان اسنپ منطقه 2 تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :روح اله علیخان گرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دنیای امروز، تعداد کاربران اینترنت و تمایل به انجام امور بصورت آنلاین افزایش یافته است. عوامل زیادی بر رفتار مصرف آنلاین تأثیر گذار هستند که می¬تواند منجر به جذب مشتری گردد. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر فناوری دیجیتال بر جذب مشتری مطالعه موردی استفاده کنندگان اسنپ منطقه 2 تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی است و روش گرداوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل استفاده کنندگان اسنپ منطقه 2 تهران است، که تعداد 385 از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS 21 و LISREL 8.80 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت فناوری دیجیتال بر جذب مشتری ، حساسیت قیمتی بر جذب مشتری، ریسک ادراک شده بر جذب مشتری تاثیر دارد.
كلمات كليدي : فناوری دیجیتال – جذب مشتری – اپلیکیشن های آنلاین موبایل
تاريخ دفاع : 1397-11-10