بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950244098
نویسنده : سیدمحمود ابراهیمی جعفرآبادی
عنوان پایان نامه : تأثیر سه نوع برنامه تمرین مقاومتی متفاوت بر پرش، سرعت و عملکرد سرعت¬های تکراری پسران فوتسالیست
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه نوع برنامه تمرین مقاومتی متفاوت بر پرش، سرعت و عملکرد سرعت¬های تکراری پسران فوتسالیست بود. بدین منظور، 21 نفر از پسران نوجوان 10 تا 14 سال به¬عنوان آزمودنی در پژوهش حاضر انتخاب شدند. همه آزمودنی¬ها به¬طور تصادفی به سه گروه 7 نفره تقسیم شدند؛ گروه اول با دو جلسه تمرین در هفته (27/1 42/12= سن؛ 73/8 57/45= وزن)، گروه دوم با یک جلسه تمرین در هفته (77/1 14/12= سن؛ 98/8 43/43= وزن)، و گروه سوم هر دو هفته یک جلسه (11/1 28/12= سن؛ 09/6 86/41= وزن) در نظر گرفته شدند. پرش، سرعت و عملکرد سرعت¬های تکراری با استفاده از آزمون¬های پرش سارجنت، دوی سرعت 60 متر و تست سرعت¬های تکراری 6 دور 25 متری، قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی اندازه¬گیری شد. از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) در سطح معنی¬داری 05/0 جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پرش، سرعت و عملکرد سرعت¬های تکراری نوجوانان فوتسالیست پس از 6 هفته تمرین قدرتی در هر سه گروه افزایش معنی¬داری داشته است. همچنین تفاوت معنی¬داری بین سه گروه مشاهده شد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، پسران فوتسالیست می¬توانند به¬منظور افزایش پرش، سرعت و عملکرد سرعت¬های تکراری از سه برنامه تمرینی قدرتی استفاده کنند. بیشترین تأثیر برای افزایش پرش، سرعت و عملکرد سرعت¬های تکراری مربوط به دو جلسه تمرین قدرتی می¬باشد. پیشنهاد می¬گردد که از تمرینات مقاومتی به¬منظور بهبود سرعت، پرش و عملکرد سرعت¬های تکراری نوجوانان ورزشکار رشته فوتسال استفاده شود.
كلمات كليدي : تمرینات فدرتی، پرش، سرعت، سرعت¬های تکراری
تاريخ دفاع : 1397-06-21