بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950054725
نویسنده : مهیار لاله رنگی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرسازگاری و اطمینان برند و محصول بر وفاداری به برند ( مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات سامسونگ در شهرستان بندرانزلی)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه ديگر رضايتمندي مشتريان كافي نبوده و شركتها نبايد به رضايتمندي مشتريانشان دلخوش كنند، آنها بايد مطمئن شوند كه مشتريان رضايتمندشان، وفادار هم هستند . در اين پارادايم هدف برقراري روابط بلند مدت و متقابل با گروههاي ذينفع و مهمتر از همه مشتري به طوري است كه مشتريان بيشتري را حفظ و مشتريان كمتري را از دست داده و به اين ترتيب در بلند مدت منافعي حاصل مي شود كه در نتيجه، سهم بازار و سودآوري شركتها افزايش مي يابد. این پژوهش در مورد بررسی تاثیر سازگاری و اطمینان برند و محصول بر وفاداری به برند ( مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات سامسونگ در شهرستان بندرانزلی) می‌باشد. متغیرهای تحقیق عبارتند از: سازگاری با برند، اعتماد به برند، سازگاری با محصول، اعتماد به محصول، تعلق به برند، تعلق به محصول، وفاداری به برند. جامعه آماری تحقیق را مصرف کنندگان محصولات سامسونگ در شهرستان بندرانزلی تشکیل می‌دهند. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران محاسبه شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده و با نرم افزار PLS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه ها تایید شد.
كلمات كليدي : سازگاری با برند، اعتماد به برند، سازگاری با محصول، اعتماد به محصول، تعلق به برند، تعلق به محصول، وفاداری به برند
تاريخ دفاع : 1397-11-10