بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950167409
نویسنده : آزاده صیامی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی در بانک کشاورزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم نوینی است که ارزیابی این رفتارها در سازمان امر بسیار مهم و حیاتی تلقی می¬شود؛ از جمله عواملی که می¬توانند بر رفتار شهروندی تاثیرگذار باشند، مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی است. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع¬آوری داده¬ها، توصیفی می-باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان است که با کمک جدول مورگان تعداد نمونه آماری 227 می¬باشند که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای و تصادفی ساده انتخاب شده¬اند. به منظور گردآوری داده¬های لازم از پرسشنامه استاندارد استاندارد بویل و همکاران (2016) برای متغیر مدیریت برند داخلی و رفتار شهروندی سازمانی، پرسشنامه کیم و همکاران (2016) برای بازاریابی داخلی استفاده شده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که مدیریت برند داخلی و بازریابی داخلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معنی¬دار دارند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: مدیریت برند داخلی، بازاریابی داخلی، رفتار شهروندی سازمانی.
تاريخ دفاع : 1397-10-24