بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9504984820
نویسنده : هما اسدی راد
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی گری نوآوری در ارتباط بین استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شعب بانک ملی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مریم اوشک سرایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در حال حاضر بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی يکی از برنامه¬های مهم مديريت در بخش کلان محسوب می¬شود سازمان با عملکرد برتر، سازماني است که در يک دوره زماني بلند مدت از راه توانايي انطباق مناسب با تغييرات و واکنش سريع به اين تغييرات، ايجاد ساختار مديريت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابليت¬هاي کليدي و رفتار مناسب با کارکنان به¬عنوان اصلي ترين دارايي، به نتايجي بهتری از سازمان¬هاي همتراز دست می¬يابد. هدف کلی این تحقیق بررسی نقش میانجی¬گری نوآوری در ارتباط بین استراتژی¬های مدیریت دانش با عملکرد سازمانی است. متغیرهای تحقیق حاضر شامل عملکردسازمانی به عنوان متغیروابسته، نوآوری سازمانی به عنوان متغیر میانجی و استراتژی های مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر شعب بانک ملی استان گیلان با استناد به دایره امور کارکنان بانک با تعداد 122 شعبه است. که محقق به صورت سرشماری تمامی شعب را به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده و پرسشنامه را بین رؤسا و معاونین هر شعبه توزیع نمود. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در میزان رابطه بین استراتژی کد گذاری و شخصی سازی بر نوآوری و عملکرد سازمانی به ترتیب برابر با 191/، 497/0، 103/0 و170/0 است. نوآوری اثر استراتژی شخصی سازی و کدگذاری بر عملکرد سازمانی را به میزان 23/0 و 94/0 میانجی-گری می¬کند؛ و همچنین نوآوری بر عملکرد سازمانی به میزان 47/0 رابطه دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: کدگذاری، شخصی سازی، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی.
تاريخ دفاع : 1397-11-8