بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 95028129723
نویسنده : سیده مینا طاهری
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری موبایلی بر روابط با مشتری در بین مشتریان شعب بانک آینده در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر به بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری موبایلی بر روابط با مشتری در بین مشتریان شعب بانک آینده در استان گیلان می¬پردازد. ماهیت تحقیق، از نوع کاربردی و روش تحلیل داده¬ها توصیفی و از نوع همبستگی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق را مشتریان شعب بانک آینده استان گیلان تشکیل می¬دهد. نمونه آماری تحقیق به تعداد 238 نفر به کمک فرمول کوکران محاسبه شده که به روش خوشه¬ای و سپس غیراحتمالی در دسترس انتخاب گردید. ابزار جمع¬آوری داده¬های تحقیق، پرسشنامه می¬باشد که برگرفته از پرسشنامه کیفیت خدمات بانکداری موبایلی، تعهد و اعتماد آرچند و پرسشنامه محقق ساخته رضایت مشتری می¬باشد. در تحقیق حاضر متغیر مستقل کیفیت خدمات بانکداری موبایلی می¬باشد که خود شامل امنیت (حریم خصوصی)، کاربردی بودن، طراحی (زیبایی شناسی)، لذت بردن و اجتماعی بودن می¬باشد؛ متغیرهای وابسته تحقیق شامل تعهد، اعتماد و رضایت مشتری می¬باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم¬افزار SPSS استفاده شده است، یافته¬های تحقیق نشان داد که متغیرهای کاربردی بودن، اجتماعی بودن و لذت بردن ارتباطی مثبت و معنادار با متغیرهای تعهد، اعنماد و رضایت دارند. متغیر طراحی ارتباطی منفی و معنادار با متغیرهای تعهد، اعتماد و رضایت دارد. متغیر امنیت با متغیرهای تعهد و اعتماد ارتباطی مثبت و معنادار دارد و با متغیر رضایت ارتباط معناداری یافت ندارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: کیفیت خدمات بانکداری موبایلی، تعهد، اعنماد، رضایت مشتری.
تاريخ دفاع : 1397-6-23