بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950174655
نویسنده : صغری رضایی نوکنده
عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل انتخاب سبد سهام با تکنیک تحلیل پوششی داده ها، TOPSIS و برنامه ریزی عدد صحیح
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : ریاضی
رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن واعظ قاسمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : عنوان: ارائه یک مدل انتخاب سبد سهام با تکنیک تحلیل پوششی داده ها،TOPSIS و برنامه ریزی عدد صحیح دانشجو: صغری رضایی نوکنده انتخاب پروژه و تخصیص منابع محدود سازمانی به پروژه ها از مباحث بسیار مهم در سازمانهای پروژه محور می باشد. این سازمان ها به برنامه ریزی ، ارزیابی و نظارت بر پروژه هایشان در سازگاری با مأموریت ها و اهداف سازمانی نیاز دارند. در این مطالعه، ما یک روش سه مرحله ای ترکیبی ریاضی ارائه می دهیم. برای انتخاب و برنامه ریزی ترکیب بهینه ای از پروژه هایی که یک سازمان با آن روبرو است. بالاترین سازگاری را میان انتخاب نهایی و رتبه بندی اولیه پروژه بدست می آوریم در حالی که اهداف گوناگون سازمانی را در نظر داریم. مدل ارائه شده از سه مرحله تشکیل شده و هر مرحله شامل چندین گام و روش می باشد. ما تحلیل پوششی داده ها(DEA) را برای بازبینی اولیه پروژه ها ، تصمیم گیری چند شاخصه ای TOPSIS)) را در شرایط عدم قطعیت، برای ارزیابی و رتبه بندی پروژه ها و برنامه ریزی خطی عدد صحیح (IP) را برای انتخاب بهترین سبد سهام به همراه امتیازات افزایش یافته با توجه به اولویت ها و محدودیت های سازمان بکار می بریم. در پایان این پژوهش با برداشتن اطلاعات لازم از سایت کدال مدل ارائه شده را در مورد پنج صنعت فعال خودروسازی، داروسازی، پتروشیمی، سیمان وصنایع غذایی اجرا کرده و کاربردی بودن آن و اثرگذاری الگوریتم ها و روش ها را نشان داده ایم.
كلمات كليدي : انتخاب سبد سهام ، تحلیل پوششی داده ها، تاپسیس، برنامه ریزی خطی، امتیازات افزایش یافته
تاريخ دفاع : 1397-06-21