بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911098117
نویسنده : مریم رضایی
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های ارتباطی و جنسی بر افزایش شادکامی و رضایتمندی زوجین
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محسن جدیدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه و هدف: مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های جنسی، دو رکن اساسی ازدواج و رابطه زناشویی را تشکیل می‌دهند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش‌های مهارت‌های ارتباطی و جنسی در میزان رضایتمندی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان گرگان انجام شد. روش،جهت بررسی اثر بخشی مداخله مذکور از طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجینی است که جهت مشاوره، به مراکز مشاوره شهر گرگان مراجعه کردند. از این مراکز به صورت نمونه گیری تصادفی، 24 نفر (12 زوج) به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (6 زوج در گروه آزمایش و 6 زوج در گروه کنترل). به گروه آزمایش به مدت 8 جلسه مهارت‌های ارتباطی و جنسی آموزش داده شد و نتایج آموزش با استفاده از پرسشنامه‌های شادکامی و رضایتمندی زناشویی انریچ سنجیده شد و با گروه کنترل مقایسه شد. نتایج و یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان دادند که درگروه آزمایش زوجین افزایش معناداری را در رضایتمندی زناشوئی پس از آموزش برنامه نسبت به گروه کنترل نشان دادند (0001/0 ≥ P، 8/45 = f)، همچنین تاثیرآموزش مهارت‌های ارتباطی و جنسی بر شادکامی زوجین نیز اثربخش بوده است (0001/0, P
كلمات كليدي : مهارت‌های ارتباطی- مهارت‌های جنسی- رضایتمندی زناشوئی – شادکامی
تاريخ دفاع : 94-06-30