بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940269815
نویسنده : محمد نادری فر
عنوان پایان نامه : تاثیر نقش حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عظیم اصلانی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نقش حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تأثیر اندازه هیئت مدیره، مالکیت نهادی، دوگانگی مدیرعامل و سود سهام بر عملکرد مالی شرکت ها بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 135 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج‌ساله از سال 1391 تا 1395 است. نتایج نشان می‌دهد که اندازه هیئت مدیره، مالکیت نهادی و سود سهام بر عملکرد مالی شرکت ها با هم ارتباط معنی داری دارند. درحالی‌که دوگانگی مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکت ها مستقیم و معنادار نمی باشد.
كلمات كليدي : کلیدواژه: حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، مالکیت نهادی،. اندازه هیئت مدیره، سود سهام
تاريخ دفاع : 1397-11-2