بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930431559
نویسنده : مهتاب صوفی سیاوش
عنوان پایان نامه : تاثیر هوش هیجانی بر شکوفایی محل کار از نظر کارکنان بیمارستانهای دولتی شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شکوفایی محل کار یکی از موضوعات بسیار جدیدی است که در چند سال گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و به عنوان یک متغیر جدید در مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی مطرح شده است. در این تحقیق رضایت از حمایت اجتماعی، قدرت استنباط شده و هوش هیجانی به عنوان عوامل موثر بر شکوفایی محل کار مورد بررسی قرار گرفته اند. از این رو هدف اصلی این تحقیق تاثیر هوش هیجانی بر شکوفایی محل کار از نظر کارکنان اداری بیمارستانهای دولتی شهر رشت است. پژوهش جاري از نوع پژوهش هاي كاربردي و از نظر دسته بندی پژوهش بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهر رشت هستند و تعداد آنها 1207 و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس است. با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق 371 نفر به دست آمده است. ابزار جمع آوري اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه ي است. کلیه ی تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از تحليل عاملي تاييدي و مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتيجه فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار هوش هیجانی بر شکوفایی محل کار کارکنان اداری بیمارستان های دولتی شهر رشت بود. از سوی دیگر تاثیر مثبت و معنی دار هوش هیجانی بر شکوفایی محل کار از طریق قدرت استنباط شده و رضایت از حمایت اجتماعی نیز به تایید رسید.
كلمات كليدي : شکوفایی محل کار، هوش هیجانی، قدرت استنباط شده، رضایت از حمایت اجتماعی، بیمارستان های دولتی، رشت.
تاريخ دفاع : 1395-06-14