بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950251825
نویسنده : متین یزدانی
عنوان پایان نامه : مقایسه ویژگی‌های روان شناختی و سرمایه روان شناختی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و مادران دارای کودک بهنجار
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عباس خلیل زاده ماسوله, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده اختلال طیف اوتیسم برتمای جنبه¬های تحولی کودک تاثیر منفی می¬گذارد. این کودکان به طور کلی فاقد تمایل یا نیاز به برقراری ارتباط با دیگران هستند جلب توجه وتأیید دیگران برای آن ها مهم اهمیتی ندارد. هدف این پژوهش مقایسه ویژگی-های روان¬شناختی و سرمایه روان¬شناختی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و مادران کودک بهنجار بود. نوع مطالعه حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای (پس رویدادی) است . جامعه آماری این پژوهش را تمامی مادران کودک اختلال طیف اوتیسم و مادران کودک بهنجار، با دامنه سنی 9 تا13 سال شهر رشت در سال تحصیلی 97-96 تشکیل می¬دهند. حجم نمونه برابر 160 نفر است که بر اساس شرایط ورود به پژوهش با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس(80 نفر مادر کودک اوتیسم و80 نفر مادر کودک بهنجار) انتخاب شدند. جهت به دست آوردن اطلاعات لازم پرسشنامه¬¬های ویژگی¬های روان-شناختی¬نجاریان(1380) وسرمایه روان¬شناختی لوتانز (2007) اجرا گردید و برای تحلیل داده¬ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری وآزمون تی دو گروه مستقل استفاده شده. نتایج پژوهش¬در سطح معناداری(p
كلمات كليدي : ویژگی های روان شناختی،سرمایه روان شناختی،اوتیسم،بهنجار،مادران
تاريخ دفاع : 97-10-30