بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950096118
نویسنده : ثريا حسيني
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و گزینه های سرمایه گذاری های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسنا قهرمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و گزینه های سرمایه گذاری ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سرمایه‌گذاری، از مباحث اقتصادی مالی و یکی از عوامل مهم در جهت حل مشکلات اقتصادی کشورها، بسط و توسعه¬ی سرمایه‌گذاری است.از سوی دیگر، کیفیت اطلاعات حسابداری نیز با سرمایه گذاری رابطه دارد. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا باعث می‌شود تا اطلاعاتی را برای سرمایه‌گذاران جهت کمک به آن‌ها در ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری، فراهم آورد و زیان‌های ناشی از ارزش‌گذاری یا تصمیم‌گیری ناصحیح در سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که آیا بین کیفیت اطلاعات حسابداری و گزینه های سرمایه گذاری های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. فرضیه مورد بحث این تحقیق عبارت است از اینکه: شرکت هایی که دارای اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا هستند، بیشتر در فعالیت های اصلی (عملیاتی) سرمایه گذاری می کنند. .
كلمات كليدي : کیفیت اطلاعات حسابداری ، گزینه های سرمایه گذاری ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاريخ دفاع : 1397-6-22