بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950052348
نویسنده : مریم غلامحسینی
عنوان پایان نامه : The aim of this study was to investigate the relationship between maternal marital instability and behavioral problems (externalized and introdained) and self-efficacy of 10 -12 years old girls. The present study is descriptive-correlational. The statistical population of the present study included all 10-12 years old girls in primary schools in Lahijan and their mothers. Of these, 360 were ed as cluster sampling. A questionnaire for children's behavioral logbook, a self-efficacy questionnaire for children and adolescents, and a marital instability index questionnaire were used. The results showed that there is meaningful relationship between the maternal marital instability and internalized behavioral problems (including subscales of distress / depression, physical complaints and child anxiety / depression scale), and it can be said that mothers who are married They are more instable, their children have internalized behavioral problems. Also, there is a relationship between maternal marital instability and girls' outsized problems, with increasing maternal marital instability, children's extraversion problems (including aggressive and lawless behaviors). Between maternal marital instability and girls' self-efficacy, there is a negative meaningful relationship. Keywords: Maternal marital instability, behavioral problems, self-efficacy
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محسن مشک بید حقیقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه بی‌ثباتی ازدواج مادر با مشکلات رفتاری برون سازی شده و درون سازی شده و خودکارآمدی کودکان انجام شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دختران 10-12 ساله مدارس ابتدایی شهر لاهیجان و مادران آنها می باشند . از این تعداد 360 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای تعیین شد. از پرسشنامه سیاهه رفتاری کودکان، پرسشنامه خود کارآمدي کودکان و نوجوانان و پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین رابطه بین بی ثباتی ازدواج مادر و انواع مشکلات رفتاری درونی ساز شده (شامل خرده مقیاس های گوشه گیری/ افسردگی، شکایات جسمانی و مقیاس اضطراب/ افسردگی کودک) رابطه معناداری وجود دارد و می توان گفت مادرانی که دارای ازدواج بی ثبات تری هستند، کودکان شان به مشکلات رفتاری درونی ساز شده مبتلا هستند. همچنین بین بی ثباتی ازدواج مادر و مشکلات برون سازی شده دختران رابطه وجود دارد به صورتی که با افزایش در میزان بی ثباتی ازدواج مادر، مشکلات برون سازی شده کودکان (شامل رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنانه) نیز افزایش یافته است. بین بی ثباتی ازدواج مادر و خودکارآمدی دختران رابطه منفی و معنی داری مشاهده شده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: بی‌ثباتی ازدواج مادر، مشکلات رفتاری، خودکارآمدی
تاريخ دفاع : 1397-6-22