بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940446539
نویسنده : منصوره حمیدی جیردهی
عنوان پایان نامه : تاثیر یک دوره تمرینات الاستیک به همراه تمرینات ژیمناستیک هنری بر ترکیب بدن، آمادگی جسمانی و مهارت های حرکتی پایه و درک از خود جسمانی دختران و پسران دبستانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تاثیر یک دوره تمرینات الاستیک به همراه تمرینات ژیمناستیک هنری بر ترکیب بدن، آمادگی جسمانی و مهارت های حرکتی پایه و درک از خود جسمانی دختران و پسران دبستانی بود. روش: تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که از طرح پس آزمون و پیش آزمون استفاده شد. به این منظور تعداد 40 دانش آموز که 20 دختر و 20 پسر بوده در این آزمون شرکت کردند. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموز پسر و دختر رده سنی 7 تا 12 ساله شهر تنکابن تشکیل دادند که دو هفته قبل از شروع تمرین به باشگاه ورزشی مراجعه کرده بودند. که به صورت نمونه گیری در دسترس، 40 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از آزمودنی ها در شرایط برابر ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، مهارت های حرکتی پایه و درک از خود جسمانی قبل و بعد 8 هفته اندازه گیری شد. تجزیه تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص توده بدن در گروه دختر تفاوت معنی دار دیده شد، در گروه پسر با توجه به کاهش میانگین در پس آزمون اما از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتایج نشان داد بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص چابکی، سرعت، استقامت عضلانی، جابجایی و کنترل شی و درک از خودجسمانی در گروه دختر و پسر تفاوت معنی دار دیده شد (05/0>P). نتایج آزمون t مستقل نشان داد که اختلاف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص توده بدن و چربی زیرجلد و چابکی و درک از خودجسمانی تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>P). نتایج آزمون t مستقل نشان داد که اختلاف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص جابجایی و کنترل شی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد یک دوره تمرینات ژیمناستیک هنری به همراه تمرینات الاستیک برروی ترکیب بدن و آمادگی جسمانی، درک از خودجسمانی، مهارت های حرکتی دانش آموزان دختر و پسر اثرات مطلوبی دارد.
كلمات كليدي : دانش آموزان، تمرین ژیمناستیک هنری به همراه الاستیک، ترکیب بدن،آمادگی جسمانی، مهارت های حرکتی، درک از خودجسمانی.
تاريخ دفاع : 1397-9-13