بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950035082
نویسنده : هانیه شاکری جنتی
عنوان پایان نامه : بررسی مضامین عاشقانه در غزلیات وحشی بافقی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیدحسن سید ترابی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در یک رابطه‏ی احساسی و انسانی در یک جانب با عاشق، یک جانب با معشوق و در دیگر جانب با مفهوم عشق روبه‏رو هستیم. عشق، احساس و میل شدید قلبی انسان به چیزی است. این عنصر ثانویه می‏تواند جنبه‏ی مجازی مانند عشق انسان به معشوقی زمینی داشته باشد و گاه جنبه‏ی حقیقی داشته که حکایت از عشق انسان به معبود ازلی است. وحشی بافقی از جمله شاعرانی است که به مضمون عشق به‏صورت گسترده در غزلیات خود پرداخته است. این پژوهش با هدف بررسی و تبیین دیدگاه وحشی بافقی در مورد عشق و مضامین عاشقانه با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که وحشی در غزلیات خود به هر سه مورد عشق، عاشق و معشوق پرداخته و در اشعار او می‏توان دو نوع عمده‏ی عشق مجازی و عشق حقیقی را مشاهده کرد. اما در این میان، وحشی بیشتر بر عشق‏های مجازی و زمینی اشاره کرده است. عشق در نگاه وحشی بافقی امری متعالی است که اگرچه ممکن است در ابتدا مجازی جلوه کند اما مسیر درست تزکیه‏ی درون و رشد انسان را فراهم می‏کند. در میان سه بخش بررسی شده، مشخص گردید که وحشی بر بی‏رحم بودن، خون‏ریز بودن معشوق، تمنا، نیاز و طلب، داشتن شور و اشتیاق وصال و همچنین توصیف جمال معشوق در عاشق و پرداختن به سختی‏ و رنج‏های مسیر عشق بیشتر از سایر مضامین عاشقانه در غزلیات خود تأکید داشته است.
كلمات كليدي : ادبیات غنایی، غزل، عشق، مضامین عاشقانه، وحشی بافقی.
تاريخ دفاع : 1397-06-21