بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950516062
نویسنده : مریم خمیرانی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر بین تخصص مالی کمیته حسابرسی، جنسیت اعضای کمیته حسابرسی برمدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مدیریت سود در ادبیات حسابداری از مبحث های است که در حوزه سود حسابداری بیان می شود. این مبحث در حسابداری از حدود ابتدای قرن بیستم به بعد با پژوهش های مختلفی توسط صاحب نظران رشته حسابداری شکل گرفته است. نابرابری های جنسیتی به ویژه در حوزۀ مدیریتی سبب شده است که تا آن گونه که شایسته است از نیروی بالقوۀ زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند از جمله این تفاوتها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در نوع افشائ در گزارشگری مالی است. این مطالعه به منظور بحث در مورد اینکه آیا جنسیت در کمیته حسابرسی رابطه ای با مدیریت سود دارد یا خیر، و اینکه تخصص مالی این رابطه را تشدید خواهد کرد صورت گرفته است. در راستای پاسخ به سوال پژوهش، با انتخاب 162 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت های نمونه، طی بازه زمانی 5 ساله، 1392 الی 1396، اقدام به جمع آوری داده ها شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد و از نوع توصیفی- همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده نموده ایم. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش حاکی از آن است که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. بین جنسیت کمیته حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین تخصص جنسیت کمیته حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تخصص مالی، جنسیت، کمیته حسابرسی، مدیریت سود.
تاريخ دفاع : 1397-11-10