بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 891221929
نویسنده : فاطمه آسوده کیسمی
عنوان پایان نامه : بررسی توانمندیها و موانع توسعه صنعت گردشگری شهر لاهیجان از دیدگاه گردشگران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت - مدیریت مالی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , غلامرضا شجاع طلب,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صنعت گردشگري با توجه به خدمات گسترده اي كه ارائه مي‌كند از جايگاه مهم و قابل توجهي در اقتصاد، فرهنگ و ديگر ابعاد جامعه نوين امروزين برخوردار است در همين راستا پژوهش حاضر نيز به منظور تبيين و شناخت عوامل، مولفه‌ها و موانع توسعه صنعت گردشگري در شهر لاهيجان از ديدگاه گردشگران با رويكرد تحليلي وتا حدودی اکتشافی انجام شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را تمامي گردشگران داخلي و خارجي نوروز 1393 تشكيل داده‌اند. 75 نفر از گردشگران خارجي و 87 نفر از گردشگران ايراني و در مجموع 162 نفر به عنوان حجم نمونه و نمونه آماري، به طورغیر احتمالی در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه با آنها تكميل شده است.برای بررسی نرمال بودن متغیر ها وابسته از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شده و نتیجه حاکی از آن است که متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد.از مجموع 28 گويه، 4 عامل ساخته شده است. که بررسی فرضیات با استفاده از آزمون Tحاکی از آن است که: 1-برنامه‌ريزي و سرمايه گذاري در توسعه صنعت گردشگري بر افزايش ميزان گردشگران موثر است. 2-اطلاع رساني در توسعه صنعت گردشگري و افزايش ميزان گردشگران موثر است. 3- بهبودساختار زير بنايي در توسعه صنعت گردشگري و افزايش ميزان گردشگران موثر است. 4- بهبود عوامل فرهنگي آموزشي در توسعه صنعت گردشگري و افزايش ميزان گردشگران موثر است. که باتوجه به نتایج آزمون دانکن میزان تاثیر عوامل چهار گانه فوق با هم تفاوت دارند. و عامل فرهنگی و آموزشی بیشترین تاثیر را بر افزايش ميزان گردشگران دارد.
كلمات كليدي : گردشگر،گردشگری،توسعه،صنعت
تاريخ دفاع : 1393-6-31